บริการของเรา ทนายความ

    เราคือผู้ชำนาญการด้านกฎหมายคุ้มครอง      ผู้บริโภคและผู้ประกอบกิจการ หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคเราช่วยท่านได้ และต้องการให้ทนายเข้าว่าความเป็นตัวแทนท่านในคดีผู้บริโภค ทนายรับดำเนินการให้ท่านทุกเขตอำนาจศาล

        ปรึกษาปัญหาคดีและกฎหมายโดยทนายยิ้ม 

ติดต่อ 085-852-1774  อีเมล์ :tanaiyim@gmail.com

 

   สำนักงานให้บริการด้านกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
   1. รับเป็นทนายความในการจัดทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม คำฟ้อง เพื่อเรียกหนี้ดอกเบี้ย พร้อมเบี้ยปรับตามกฎหมาย

   2. รับเป็นทนายความเพื่อแก้ต่าง เมื่อตกเป็นจำเลยในคดีผู้บริโภค, รับเป็นทนายเพื่อจัดทำคำให้การและคำร้องยื่นต่อศาล

   3. รับเป็นผู้รับมอบอำนาจไปพบเพื่อให้ข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
   4. รับจัดทำร่างสัญญากู้ยืม, สัญญาค้ำประกัน, สัญญาห้ามเปิดเผยความลับทางการค้า ฯ
   5. รับเข้าเป็นที่ปรึกษาในการเจรจาข้อเรียกร้อง จัดทำบันทึกข้อตกลงหรือข้อสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจ

 

    นอกจากด้านคดีผู้บริโภค สนง.ยังได้มีทนายความที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพื่อไว้รองรับการให้บริการกับลูกค้า อาทิเช่น
    1. รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ทุกคดี รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย รับเป็นทนายความแก้ต่างต่อสู้คดี ข้อตกลง ตลอดจนข้อสัญญาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจ
    2. ทนายความรับบังคับคดี เช่น เพิกถอนการขายทอดตลาด ถอนผู้จัดการมรดก
    3. ด้านการทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับที่ดิน เช่น เป็นผู้รับมอบอำนาจในการทำนิติกรรมจำนอง, ซื้อขาย, ให้, รับมรดกตามคำสั่งศาล รวมถึงร่างจัดทำสัญญาซื้อขาย, สัญญาจะซื้อจะขาย, สัญญาจำนองที่ดิน ฯลฯ
    4. ร่างและจัดทำสัญญาทุกประเภท เช่น สัญญากู้ยืม, สัญญาค้ำประกัน, สัญญาเช่า, สัญญาซื้อขาย, สัญญาหุ้นส่วน, สัญญาทางการค้า, สัญญาจ้าแรงงาน, สัญญารับเหมาแรงงาน ฯลฯ
    5. ด้านการจัดทำพินัยกรรมและมรดก
        • ร่างและจัดทำพินัยกรรม
        • ร้องเป็นผู้จัดการมรดกกรณีมีพินัยกรรมและไม่มีพินัยกรรม
        • เจราจาจัดทำสัญญาแบ่งทรัพย์มรดก ฯลฯ
    6. รับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ให้แก่ บริษัท ห้างร้าน ทั่วไป สถาบันการเงิน และบุคคลธรรมดา
    7. รับจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ เช่น จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชน จำกัด, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด, จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนสิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, ลิขสิทธิ์ ฯลฯ
    8. รับจัดทำบัญชี
        • รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
        • ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ
        • จัดทำงบดุลพร้อมยื่นงบดุลประจำปี

 

    มีปัญหาปรึกษาทนายยิ้ม ติดต่อ 085-852-1774 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 90,150