รวมกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอื่่น

 

         

 

     รวมบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคและการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีผู้บริโภค และกฎหมายอื่นเท่าที่เกี่ยวกับคดีพิพาทนั้น ได้แก่ 

 

 

 ๐ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 

 ๐ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 

 ๐ พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 

 ๐ พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 

 ๐ คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ

 ๐ ประกาศคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

Visitors: 85,596